baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-bajki.jpg
Portal
grafika
Sylwetki dyrektorów

 

 

Władysław Rudzki urodzony 24 czerwca 1902 roku w Częstochowie był organizatorem Szkoły powszechnej i Przedszkola w Polskim Obozie Cywilnym w Diepholz w czasie od 1 lipca 1945 do 15 lipca 1946 roku.

Władysław Rudzki wracając z Niemiec do Polski już w sierpniu 1946 roku przywiózł do Poznania osiem skrzyń z zawartością całkowitego nowego urządzenia przedszkola dla siedemdziesięciorga dzieci.

 Dnia 20 września 1946 roku Władysław Rudzki podpisał umowę między nim, a Inspektoratem Szkolnym, działającym w imieniu Skarbu Państwa i przyjął obowiązki kierownika przedszkola. Od tego dnia zaczęło funkcjonować Powszechne Wzorowe Przedszkole w Krotoszynie.

Przez następne dwa lata kierownik przedszkola wykazywał wielkie zdolności organizacyjne, wkładał dużo wysiłku w zdobycie wiadomości zawodowych, dokształcał się systematycznie i pracował nad podniesieniem poziomu wykształcenia wychowawczyń swego przedszkola. Niestety pod koniec 1950 roku Władysław Rudzki umiera, a jego następczynią zostaje jedna z pracujących w przedszkolu wychowawczyń.

 

 

Helena Pawlak z d. Staniów urodzona 3 stycznia 1924 roku w Żurawnie skończyła w grudniu 1946 roku dwumiesięczny Kurs Wprowadzający w Zagadnienia Wychowania Przedszkolnego w Wolsztynie, a już 1 stycznia 1947 roku rozpoczęła pracę w Ligocie jako tymczasowa wychowawczyni przedszkola. Jednak z dniem 13 marca 1947 roku Inspektor Szkolny w Krotoszynie przydzielił Helenę Staniównę do przedszkola w Krotoszynie przy ulicy Piastowskiej w charakterze wychowawczyni kontraktowej. Niewiele później bo od 1 września 1948 roku Wydział Oświaty wyznaczył panią Staniów do zorganizowania dwuoddziałowego przedszkola w Zdunach przy Cukrowni w miejsce likwidowanego przedszkola Caritas. Po rocznej pracy wróciła z powrotem do Krotoszyna i pracowała w cztero-oddziałowym  przedszkolu Przykładowym w charakterze wychowawczyni.

 

 

Po śmierci Władysława Rudzkiego, z dniem 15.01.1951r., została kierownikiem przedszkola.Równocześnie pełniła obowiązki Kierownika Referatu Wychowania Przedszkolnego- Wydziału Oświaty w Krotoszynie od 1.04.1952 do 31.01.1954r. W latach 1953-1958 była instruktorem zespołu metodycznego wychowania przedszkolnego. Od 1947r. wstąpiła do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z dniem 1 września 1959 roku pani Helena Staniów wyraziła zgodę na objęcie funkcji kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego Wychowania Przedszkolnego na powiat Krotoszyn.

Za swoje liczne osiągnięcia otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi od Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955r., a w 1970 Złoty Krzyż Zasługi.

Kiedy w 1972 roku powstaje „Karta praw i obowiązków nauczyciela” pani Helena Pawlak zostaje dyrektorem Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie i jednocześnie nauczycielką mianowaną z tytułem służbowym – nauczyciel dyplomowany. W tym samym roku otrzymuje nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wychowania, a rok później Minister Oświaty i Wychowania nadaje pani Helenie Pawlak za zasługi dla oświaty i wychowania „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez Helenę Pawlak Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie rozwiązuje stosunek pracy z dniem 31 lipca 1979 roku z powodu nabycia praw emerytalnych. 


Maria Płochecka z domu Drozda urodzona 27 czerwca 1947 roku w Krotoszynie rozpoczęła pracę 16 sierpnia 1966 roku po ukończeniu Liceum Pedagogicznego dla wychowawczyń przedszkoli jako kontraktowa wychowawczyni Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie.

W tym czasie kierowniczka przedszkola pani Helena Pawlak wysoko ocenia pracę wychowawczyni Marii Płocheckiej. Stwierdza, iż systematycznie przygotowuje się do pracy, bardzo dużo czasu poświęca na pracę indywidualną i wyrównawczą z dziećmi. Umiejętnie nawiązuje współpracę z rodzicami. W pracy cechuje ją twórcza inicjatywa. Jest bardzo obowiązkowa i chętnie pracuje dla przedszkola poza godzinami pracy. Potrafi również mobilizować rodziców do wykonywania prac użytecznych.

 

 

Pracę wychowawczo – dydaktyczną ukierunkowuje w oparciu o wnikliwą znajomość cech psychofizycznych dzieci. Prowadzi planową i systematyczną obserwację rozwoju dzieci, na podstawie której organizuje indywidualną pracę kompensacyjną i korektywną. Na podkreślenie zasługuje pomysłowość i pracowitość nauczycielki w gromadzeniu i doposażaniu sali do zajęć.

Praca nauczycielki zostaje dostrzeżona i nagrodzona przez Kuratora Oświaty i Wychowania w 1977 roku. Dlatego też w związku z przejściem Heleny Pawlak – dyrektora przedszkola – na emeryturę, od 1 sierpnia 1979 roku powołano nauczycielkę Marię Płochecką na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie. Dwa lata później (w 1981 r.) otrzymuje ponownie Nagrodę Kuratora, a w 1984 roku Nagrodę Inspektora Kuratorium Oświaty i Wychowania. W 1985 roku zostaje dwukrotnie nagrodzona. Raz „… za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych” przez wojewodę kaliskiego, a po raz drugi „… za aktywny udział w wypoczynku dzieci i młodzieży w akcji Lato 85” przez Kuratora Oświaty i Wychowania. Rok później otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi. Do końca swojej pracy na stanowisku dyrektora przedszkola otrzymuje jeszcze siedem nagród ufundowanych przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Krotoszynie, a także Burmistrza Miasta.

W czasie dwudziestu jeden lat, gdy dyrektorem była Maria Płochecka, przedszkole sukcesywnie zmieniało się na lepsze, następował szybki rozwój bazy materialnej i dydaktycznej.

 

 

 

Renata Sawicka, ur. 28 maja 1957r. w Krotoszynie, po ukończeniu SWP w Ostrowie Wlkp., w 1979r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Przedszkolu nr1 w Krotoszynie. 

 

 

Już trzy lata później, w 1982r. została wicedyrektorem tego przedszkola. W 2000r., kiedy dyrektor p-la p. Maria Płochecka odeszła na emeryturę, Renata Sawicka objęła stanowisko dyrektora pięciooddziałowego p-la. 

W roku 2004 ukończyła UAM w Poznaniu na kierunku: Pedagogika o specjalności- Wychowanie Przedszkolne z Nauczaniem Początkowym uzyskując tytuł magistra.

W latach 2000- 2013 w budynku p-la wykonano kapitalne remonty wszystkich sal dydaktycznych, gabinetu dyrektora i intendentki, kuchni i zmywalni, sali gimnastycznej i szatni dziecięcej. W ogrodzie wykonano parking i częściowo zmodernizowano plac zabaw.

W roku 2013 p. Renata Sawicka odeszła na emeryturę, a jej następczynią została długoletnia nauczycielka przedszkola p. Arleta Jaśkowiak.

ikona daty07-02-2017, 20:01 ikona autora
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt