baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-bajki.jpg
Portal
Warto przeczytać

Piosenka "Miś Uszatek"


Stał na półce w sklepie z zabawkami

bardzo długo nasz pluszowy miś.

Marzył aby ktoś go zauważył

i by mógł się wyprowadzić dziś.

Ze zmartwienia uszko mu opadlo,

lecz się nie załamał dzielny chwat.

Zapakował wszystkie swoje rzeczy

i przed siebie ruszył w świat.


ref. Miś Uszatek, miś Uszatek,

najdzielniejszy to na świecie miś.

Miś Uszatek, miś Uszatek,

wszystkie dzieci kocha nie od dziś.


Tak wędrując dotarł do przedszkola,

gdzie szczęśliwie żyje pośród nas.

Wszyscy tutaj bardzo go kochamy,

a Uszatek kocha wszystkich nas.

Pozostanie więc na zawsze z nami,

bo przyjazny los tak właśnie chciał,

aby czuł się jak u siebie w domu

i przyjaciół nowych miał.


ref. Miś Uszatek, miś Uszatek...

 

________________________________________________________________

Kodeks Przedszkolaka


- Lubię się uśmiechać do innych i jestem dla nich miły

- Bawię się zgodnie i bezpiecznie

- Dbam o zabawki i sprzątam je po sobie

- Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia

- Jestem przyjacielem przyrody

- Chętnie pomagam innym

- Dbam o własne zdrowie

- Lubię poznawać, odkrywać i uczyć się

 

 

_________________________________________________________________

 

Gotowość szkolna czyli moje dziecko jest gotowe, aby  zostać uczniem?

Rodzice dzieci 5-6 letnich, które wkrótce zostaną  pierwszakami, zastanawiają się nad tym, czy ich dziecko jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Jest to niewątpliwie trudny i nowy obowiązek dla każdego dziecka. Rodzice pragną, aby ich pociecha była dobrym uczniem, osiągała sukcesy, a więc miała dobre oceny, była chwalona, wyróżniana i nagradzana. Niewątpliwie ważne jest też, aby miała kolegów i koleżanki, była lubiana. Dzieci na progu roku szkolnego mają takie same oczekiwania. Wszystkie się cieszą i liczą na same radosne chwile. Rzeczywistość często dla niektórych jest inna.

Dobry start w szkole jest bardzo ważny dla rozwoju dziecka. Kiedy jest ono  gotowe do podjęcia nauki zarówno psychicznie oraz fizycznie bez trudu oraz z radością będzie realizowało program edukacyjny. W przyszłości zaowocuje to także sukcesami edukacyjnymi w klasach starszych,  osobistymi oraz później  zawodowymi.

 Dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole jest interakcją między dzieckiem, rodziną, a wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkola mają obowiązek wydać  rodzicom lub opiekunom pisemną informację o gotowości szkolnej dziecka. W tym celu  we wrześniu i kwietniu przeprowadzana jest diagnoza. Rzetelnie przeprowadzane badania dostarczają  nauczycielowi , a także rodzicom wiedzę o gotowości  szkolnej każdego przedszkolaka. Diagnoza wydawana jest rodzicom zawsze do końca kwietnia.  Otrzymując wynik diagnozy rodzic otrzymuje przede wszystkim informację o tym jak jego pociecha opanowała wiadomości i umiejętności w grupie przedszkolnej.

Nauczyciel wskazuje rodzicowi  również  jak  należy wspierać dziecko w jego rozwoju.

Pamiętać należy, że o sukcesie edukacyjnym w dużej mierze decydują lata przedszkolne. Także aktywność dorosłych , którzy stwarzają dziecku warunki do rozwoju wpływa bardzo korzystnie na osiągnięcie gotowości szkolnej.

 

 

Problem dojrzałości szkolnej czyli gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole:

 

Poznanie możliwości psychofizycznych dziecka 5-6-letniego w zakresie wykonywania czynności niezbędnych w wykonywaniu  obowiązków szkolnych było i jest przedmiotem ogólnopolskich badań dojrzałości szkolnej.

Dojrzałość szkolna jest to taki poziom rozwoju dziecka, który pozwoli mu należycie wypełniać obowiązki ucznia, osiągać pozytywne oceny i bez problemów funkcjonować w środowisku szkolnym.

 

 

                Od czego zależy gotowość szkolna?

               

          Pamiętać należy, że gotowość szkolna zależy od:

·         wieku kalendarzowego dziecka,

·         tempa rozwoju fizycznego,

·         rozwoju psychicznego,

·         stwarzanych warunków do rozwoju w domu rodzinnym, a przede wszystkim czasu poświęconemu przez dorosłych,

·         uczęszczania do placówki przedszkolnej.

 

 

Wiadomo, że na gotowość szkolną dziecka składają się jego osiągnięcia rozwojowe w kilku sferach. Wszystkie są bardzo ważne, odgrywają bardzo ważną rolę w jego życiu .

 

 

Elementy gotowości szkolnej:

 

1.      Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego  czyli :

 

·         odpowiedniego wzrostu, wagi i możliwości fizycznych dziecka,

·         motoryki dużej czyli koordynacji i płynności ruchów i poruszania się swobodnego w terenie,

·         motoryki małej czyli sprawnego i płynnego rysowania, malowania, pisania w liniaturze.

 

 

2.      Dojrzałość szkolna w zakresie procesów poznawczych :

 

·         uwagi- skupienia  przynajmniej przez około 30 minut;

·         pamięci – zapamiętywania materiału przekazywanego przez nauczyciela,

·         percepcji wzrokowej czyli spostrzegania tj. różnicowania liter i ich elementów;

·         percepcji słuchowej czyli różnicowania głosek, wyodrębniania głosek, sylab w wyrazie ( analiza słuchowa), tworzenie wyrazów z usłyszanych głosek  i sylab (synteza słuchowa) oraz słuchowe różnicowanie rytmów
i rymów mowy;

·         myślenia czyli prawidłowego wnioskowania przyczynowo-skutkowego oraz klasyfikowania przedmiotów do prostych pojęć. Myślenie gwarantuje  rozwój myślenia operacyjnego czyli gotowość dziecka do nauki matematyki;

·         mowy czyli  posiadania odpowiedniego zasobu słownictwa, rozumienia pojęć i poleceń,  porozumiewanie się pełnymi zdaniami itp.

 

 

3.      Dojrzałość szkolna w zakresie emocjonalno-motywacyjnym  :

 

·         opanowania emocji, a przede wszystkim złości i agresji;

·         bycie obowiązkowym i odpowiedzialnym;

·         pokonywania trudności;

·          dziecko powinno mieć ukształtowane uczucie społeczne czyli jest gotowe do przyjaźni i potrafi pomagać, współczuć kolegom;

·         interesować się otaczającym światem, być badawczym i dociekliwym.

 

4.      Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju społecznego :

 

·         przynależności do grupy, zespołu klasowego;

·         rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad i norm społecznych czyli współdziałania w grupie, pomocy kolegom, właściwej samooceny.

 

 

Zdarza się, że mimo posiadania szerokiej wiedzy ogólnej oraz umiejętności liczenia, czytania a nawet pisania dzieci nie osiągają bardzo ważnej dojrzałości emocjonalnej.

Bardzo ważne jest, aby rodzice już od najmłodszych lat zwracali uwagę nie tylko na rozwój umysłowy pociechy, ale zadbali też o usamodzielnienie się dziecka i właściwą motywację do pracy oraz  pozytywny stosunek do obowiązków.

 

 

 

 

 

          Jak ocenić, czy dziecko jest gotowe do szkoły?

 

              Wielu rodziców zastanawia się, jak ich pociecha poradzi sobie w szkole. W związku z obniżeniem wieku szkolnego  obawy są jeszcze większe. Oczywiście rodzic może skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie  dziecko będzie przebadane  przez specjalistów . W przypadku braku gotowości szkolnej wskazane będzie odroczenie obowiązku szkolnego. Tylko publiczne poradnie lub prywatne poradnie, ale o uprawnieniach publicznych mogą wydać opinię  o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka. Pamiętać należy, że odroczenie obowiązku szkolnego zawsze służy wyłącznie dobru dziecka i daje mu szanse na uzupełnienie zaległości i uniknięcia wielu problemów w trakcie nauki szkolnej, nie przekreśla jego późniejszych sukcesów.. 

 

Wykorzystując różne dostępne ankiety rodzic może postawić ,, wstępną diagnozę”.

Wypełniając poniższą ankietę, gdy na większość pytań  odpowiemy ,,tak” możemy być pewni, że dziecko dobrze poradzi sobie w szkole. Im więcej odpowiedzi ,, nie” tym więcej rodzic powinien mieć wątpliwości, czy rzeczywiście jego dziecko powinno zostać uczniem.

Z pewnością pociecha będzie wymagała dodatkowych ćwiczeń, ale najlepiej jak najszybciej skontaktować się z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu przeprowadzenia szczegółowego badania psychologiczno- pedagogicznego. Opinia uzyskana w PPP pozwoli rodzicowi i nauczycielowi w klasie I właściwie pracować z dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

 

         Krótki test gotowości szkolnej:

 

 

 

L.P.

UMIEJĘTNOŚCI

TAK

NIE

1.

Skupia się na wykonywanej czynności.

 

 

2.

Uważnie słucha tekstu czytanego.

 

 

3.

Rozpoznaje, różnicuje dźwięki z zewnątrz.

 

 

4.

Wyjaśnia zaobserwowane zjawiska.

 

 

5.

Przewiduje zachowania kolegów.

 

 

6.

Potrafi ocenić swoje zachowanie.

 

 

7.

Chętnie opowiada o sobie.

 

 

8.

Zna pory roku i zjawiska związane z nimi.

 

 

9.

Zna nazwy dni tygodnia.

 

 

10.

Rysuje po śladzie.

 

 

11.

Wypełnia kontury.

 

 

12.

Prawidłowo odwzorowuje szlaczki i proste figury geometryczne.

 

 

13.

Mieści się w zaznaczonych liniach.

 

 

14.

Dostrzega różnice na obrazkach.

 

 

15.

Dzieli zdanie na wyrazy.

 

 

16.

Dzieli wyraz na sylaby.

 

 

17.

Wyodrębnia głoski w sylabie, wyrazie.

 

 

18.

Prawidłowo trzyma ołówek, kredkę.

 

 

19.

Prawidłowo posługuje się nożyczkami.

 

 

20.

Układa i opowiada historyjki obrazkowe.

 

 

21.

Zapamiętuje słowa wierszy, fragmentu tekstu literackiego, piosenki.

 

 

22.

Zna i stosuje liczebniki porządkowe i główne.

 

 

23.

Umieszcza przedmiot w odpowiednim szeregu.

 

 

24.

Rozróżnia stronę lewą i prawą.

 

 

25.

Określa położenie przedmiotów względem siebie.

 

 

26.

Rysuje postać ludzką- zachowuje proporcje.

 

 

27.

Zawiązuje sznurowadła i zapina guziki.

 

 

28.

Kończy rozpoczętą pracę.

 

 

29.

Jest samodzielne.

 

 

30.

Stara się pokonywać trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutki braku gotowości szkolnej:

 

Dziecko pięcioletnie i sześcioletnie, które nie osiągnęło gotowości szkolnej  wymaga pomocy zarówno ze strony rodziców  jak i nauczycieli. Nie należy bagatelizować tego problemu i liczyć na to, że z biegiem czasu dziecko sobie samo poradzi.

Pięcio i sześciolatek z opóźnieniem rozwoju myślenia, pamięci i uwagi zagrożony jest wystąpieniem ogólnych trudności w uczeniu się. Dzieci te są także narażone na wystąpienie specyficznych trudności w uczeniu się pisania, czytania czy matematyki. Są to dzieci grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii.

 

 

Notoryczne niepowodzenia wywołują u dzieci:

·         lęk przed porażką, szkołą, co w konsekwencji dłuższego działania jest przyczyną nerwic, wagarów,

·         agresję- dziecko agresywnie zachowuje się do słabszych, niszczy, demoluje.

 

 Brak dojrzałości emocjonalnej powoduje, że dziecko jest wycofane lub często także agresywne, nadpobudliwe bardzo emocjonalnie związane z rodzicami, płaczliwe.

Zdarza się czasami, że mimo braku gotowości szkolnej  po około 6 miesiącach nauki w szkole następuje przyspieszenie rozwoju dziecka i dalej może funkcjonować w szkole bez zbytnich problemów.

 

Pamiętajmy, że w szkole dziecko będzie musiało poradzić sobie samo, bez rodzica. Zawsze będzie  nauczyciel, ale mimo wszystko dziecko by dobrze poradzić sobie z obowiązkami szkolnymi   musi być właściwie do tego faktu przygotowane, samodzielne, a wtedy będzie szczęśliwe.

 

 

Bibliografia:

1.      B. Janiszewska - ,, Ocena dojrzałości szkolnej” Warszawa 2006, Seventh Sea

2.      B. Wilgocka- Okoń - ,,Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.” Warszawa 2003, Wydawnictwo Żak

3.      Program wychowania w przedszkolu 2010, WSIP

4.      Profesjonalna diagnoza przedszkolna 2013, WSIP

ikona daty14-11-2015, 11:45 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt